سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیشهره علیزاده شرق
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیعلوم آزمایشگاه
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیانگل شناسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه