سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیشراره عطائی نسا
مرتبه علمیمربی
گروه آموزشیمعماری
مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رشته تحصیلیباستان شناسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه