سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید محمدرضا رئیس راده
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیمدیریت
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیمدیرت بازرگانی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه