سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگییوسف خرم فرهادی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیحقوق
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیحقوق بین الملل
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه