سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیسید علی اوسط حسینی علی آباد
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیدامپزشکی
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیدامپزشکی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه