سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگییوسف تقی پوریان گیلانی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیحسابداری
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیحسابداری
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه