سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیوجیهه ترکمانی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیادبیات
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیادبیات فارسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه