سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگییوسف ترابی گلسفیدی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیریاضی
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیریاضی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه