سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیوحید تذکر رضایی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیجنگلداری
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیچوب شناسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه