سه شنبه ، 8 فروردين ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
نام و نام خانوادگیتوفیق احمدی
مرتبه علمیاستادیار
گروه آموزشیزراعت
مدرک تحصیلیدکتری
رشته تحصیلیمهندسی کشاورزی-خاک شناسی
عکس
آدرس گوگل اسکولار 
رزومه