چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » طبیعت چالوس » جزییات آیتم
  
قله‌ها
علم کوه و تخت سلیمان که برای کوهنوردان بسیار جالب است و در این قله‌ها کمپ کوهنوردی نیز مستقر می‌باشد و از لحاظ فنی در شمار هفتمین قله فنی جهان محسوب می‌گردد.