پنجشنبه ، 23 آبان ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » آثار تاریخی چالوس » جزییات آیتم
  
استراحتگاه رضاخانی
این عمارت که در آبادی ولی آباد محور کندوان و در کنار جاده به عنوان اقامتگاه موقت رضاخان ساخته شده بود، بنایی است کوچک از یک طبقه با زیرزمین، ایوان آن دارای ستون‌های مدور با پایه ستون و سرستون‌های بسیار ظریف و پرکار است و بام بنا به صورت شیروانی است.