شنبه ، 2 آذر ، 1398
حداقل
معرفی چالوس
چالوس » آثار تاریخی چالوس » جزییات آیتم
  
مجموعه بناهای دیوانی کلاردشت

پهلوی اول به موجب سفرهای متعددی که به کلاردشت نمود بنای یک کاخ و ۱۵ ساختمان بزرگ دولتی را در دستور کار خود قرارداد. برخی از این بناها که هم اکنون در جانب شمالی خیابان پاسداران قراردارند، شامل اداره‌های دخانیات، منابع طبیعی، کانون فرهنگی، شهرداری، نیروی انتظامی و سرم سازی است.