پنجشنبه ، 3 اسفند ، 1396
حداقل
همایش ها
عنوان همایشنتایج داوری همایش مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
تاریخ برگزاری1396/02/06
دانلود
شرح همایش

نتایج داوری همایش مدلسازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی