سه شنبه ، 8 بهمن ، 1398
حداقل
همایش ها
عنوان همایشتمدید ارسال مقالات همایش همدلی و همزبانی ملت و دولت تا 10آبان
تاریخ برگزاری1394/08/27
دانلود 
شرح همایش

آخرین خبر همایش همدلی و همزبانی ملت و دولت: زمان ارسال مقالات تا تاریخ 10 آبان ماه تمدید گردید.