موافقت رهبر انقلاب با معافیت ویژه قهرمانان ورزشی از خدمت سربازی
Posted on آبان 16, 1397 10:16

موافقت رهبر انقلاب با معافیت ویژه قهرمانان ورزشی از خدمت سربازی

🔻با موافقت فرماندهی کل قوا، علاوه بر نفرات اول تا سوم مسابقات المپیک، نفرات اول و دوم مسابقات جهانی و اول مسابقات آسیایی، نفرات سوم مسابقات جهانی و نفرات دوم و سوم آسیایی نیز در شمول مقررات سرباز قهرمان قرار گرفته، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

@iauchalus