بازدید دانش آموزان نخبه دبیرستان شاهد چالوس از کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
Posted on فروردين 25, 1398 10:05

بازدید دانش آموزان نخبه دبیرستان شاهد چالوس از کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس وتوضیحات مسئول کتابخانه آقای محمدی ودکتر آقا احمدی برای دانش آموزان در رابطه با کتاب وکتابداری معرفی قسمتهای مختلف کتابخانه. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس