همایش آموزشی جزوه هوشمند 
Posted on بهمن 25, 1397 18:36

همایش آموزشی جزوه هوشمند توسط موسسه قلم چی با مدیریت آقای امین سرشت در سالن مرحوم دکتر مسلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس که در حال برگزاری است در ابتدای جلسه دکتر ویسی معاونت آموزشی وعلمی دانشگاه در ابعاد کیفی وکمی بطور مفصل دانشگاه آزاد اسلامی این واحد را معرفی نمودند بعد آقای محمد معافی مشاور ارشد (قلم چی) وشبکه آموزش در خصوص جزوه هوشمند سخنانی را بیان داشتند. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس