انتخابات مدیر گروه آموزشی   علوم تربیتی
Posted on مهر 17, 1397 10:10


جلسه انتخابات مدیرگروهی رشته علوم تربیتی باحضورمعاونت آموزشی وعلمی ،مدیران آموزش،حراست وگزینش وروابط عمومی و با حضور اعضای هیات علمی گروه مربوطه  در سالن کنفرانس ریاست واحد