جلسه شورای اساتید دانشکده زبان وادبیات فارسی
Posted on مهر 16, 1397 11:22

جلسه شورای اساتید دانشکده زبان و ادبیات با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص مسائل آموزشی و پژوهشی درسالن همایش دکتر مسلمی
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس