دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
ستاد شاهد وایثارگر

خانم سیده مائده خامسی

رییس اداره شاهد وایثارگر واحد چالوس
تعریف:

دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشجوئی اطلاق می شود که حائز یکی از شرایط ایثارگری زیر باشد؛

۱-     همسر و فرزند شهید، فرزند شهیده

۲-     جانباز ۲۵% و بالاتر، همسر و فرزندان

۳-     آزادگان ، همسرو فرزندان

شرح وظایف:

۱-     اجرای برنامه ها، طرح ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۲-     پیگیری و اجرای مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه و انجام امور محوله از سوی ریاست دانشگاه.

۳-     انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم به منظور اتخاذ تصمیم مناسب.

۴-     هماهنگی و ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد وایثارگر و زیر مجموعه های معاونت های عضو.

۵-     اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات تسهیلات و خدمات.

۶-     تهیه اطلاعات جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر.

۷-     برگزاری کلاس ها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسائی و جلب همکاری اعضای هیات علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی؛ استاد مشاور و دوره های فشرده.

۸-     تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب.

۹-     اجرای طرح استاد مشاور.

۱۰-   توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی به منظور پیشگیری و کاهش مشکلات تحصیلی.

۱۱-   برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر و اساتید مشاور.

۱۲-   پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسئوولان دانشگاهی و نهاد های ذیربط و ارائه خدمات رفاهی و کمک آموزشی به ایشان در چارچوب بودجه مصوب.

۱۳-   جلب مشارکت دانشجویان شاهد وایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی.

۱۴-   برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیتهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.

۱۵-   تهیه گزارش عملکرد شش ماهه در قالب های تعیین شده و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثار گر ،پس از تصویب در ستاد دانشگاه.

 

دی ان ان