دوشنبه ، 7 مهر ، 1399
حداقل
همایش ها
عنوان همایشتمدید ارسال مقالات همایش مدلسازی ریاضیات تا 20 فروردین
تاریخ برگزاری1396/02/06
دانلود 
شرح همایش

ارسال مقالات تا 20 فروردین 1396  تمدید شد

دی ان ان