شنبه ، 29 شهریور ، 1399
حداقل
همایش ها
عنوان همایشتمدید ارسال مقالات همایش همدلی و همزبانی ملت و دولت تا 10آبان
تاریخ برگزاری1394/08/27
دانلود 
شرح همایش

آخرین خبر همایش همدلی و همزبانی ملت و دولت: زمان ارسال مقالات تا تاریخ 10 آبان ماه تمدید گردید.

دی ان ان