ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
فارغ التحصيلان پرستاري خانم فقیه-خانم محبوبی250 دانشكده پرستاري
رئيس دانشكده پرستاری و مامایی253 دانشكده پرستاري
مدير گروه علوم آزمايشگاهي 251 دانشكده پرستاري
مدير گروه پرستاري254 دانشكده پرستاري
آموزش پرستاري(آقای رضوی)206 دانشكده پرستاري
آموزش علوم آزمايشگاهي259 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه ميكروب255 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه ايمني256 دانشكده پرستاري
كتابخانه257 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه پراتيك258 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه آناتومي260 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه هماتولوژي261 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه بيوشيمي268 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه تحقيقاتي269 دانشكده پرستاري
آزمايشگاه انگل348 دانشكده پرستاري
آموزش مامائي303 دانشكده پرستاري
دی ان ان