ﺳﻪشنبه ، 31 فروردین ، 1400
حداقل
اطلاعات تماس

آدرس: چالوس، خیابان 17 شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)

صندوق پستی : 46615/397
تلفن : 01152226601 الی 4 
فاکس : 01152226605

آدرس پست الکترونیکی :  info@iauc.ac.ir

 

حداقل
لیست شماره های داخلی دانشگاه
عنوانشماره داخلیشماره مستقیمبخش
كارگزيني بيمه و رفاه367 دانشكده علوم انساني
آموزش فقه-(خانم قربانی)363 دانشكده علوم انساني
آموزش حقوق202 دانشكده علوم انساني
مديريت آموزش دانشكده 362 دانشكده علوم انساني
مدير عمومي 358 دانشكده علوم انساني
رییس دانشکده حقوق و علوم انسانی374 دانشكده علوم انساني
مدير گروه حقوق359 دانشكده علوم انساني
مدير گروه فقه356 دانشكده علوم انساني
مدير گروه علوم سياسي377 دانشكده علوم انساني
آموزش زبان فارسي352 دانشكده علوم انساني
آموزش امور تربيتي و روانشناسي357 دانشكده علوم انساني
كامپيوتر355 دانشكده علوم انساني
مدير گروه زبان381 دانشكده علوم انساني
آموزش دروس عمومي 380 دانشكده علوم انساني
دی ان ان