چهارشنبه ، 22 مرداد ، 1399
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
3-3راهنمای نگارش1397/04/04
A فرم عناوین پیشنهادی پایان نامه جهت طرح در شورای گروه آموزشی(فرم شماره 2)1397/04/04
B فرم پیشنهاد پایان نامه/رساله(پروپوزال) به همراه فرم الف1397/03/20
D گزارش پيشرفت كار(فرم 5)1397/03/12
E فرم شرکت در جلسات دفاع(فرم شماره 19)1397/03/12
F فرم آمادگی دفاع ازپایان نامه کارشناسی ارشد(فرم 6)1397/04/04
G فرم اعلام زمان براي برگزاري جلسه دفاع(فرم 10)1397/04/04
H اعلام ارزشیابی و نمره مقاله(فرم شماره 3)1397/04/04
I فرم انصراف از مقاله(فرم 13)1397/04/04
J اطلاع رساني جلسه دفاعيه(فرم 12)1397/04/04
K فرم ب به همراه CD و ارائه به دفتر امور پایان نامه ها قبل از دفاع1397/04/04
L اخذ مجوز صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد(فرم 17)1397/04/04
M فرم تحويل نسخه هاي پايان نامه كارشناسي ارشد(فرم شماره 18)1397/03/04
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
دی ان ان