چهارشنبه ، 22 مرداد ، 1399
حداقل
فرم ها و فایل های الکترونیکی
عنوانتاریخدانلود
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزيده1397/03/02
پروپوزال خام(طرح پژوهشی)1397/04/04
راهنمای گزارش نهایی(طرح پژوهشی)1397/04/04
سوابق علمی1397/04/04
فرم ارزيابي اوليه طرح ها(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم ارزیابی نهایی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم الف(طرح پژوهشی)1397/03/30
فرم تسویه حساب طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمی2020/05/15
فرم خام نمونه سوال1399/03/19
فرم درخواست سخنرانی(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم درخواست شرکت در کنفرانس خارجی1397/03/11
فرم سخنرانی طرح(طرح پژوهشی)1397/03/11
فرم قرارداد کتاب1397/03/11
قرارداد طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
گزارش سفر1397/03/11
منشور اخلاق پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
نحوه تنظیم گزارش نهایی طرح پژوهشی(طرح پژوهشی)1397/03/11
دی ان ان